Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

V současné době často slyšíme, že kvalifikovaných odborníků – řemeslníků je nedostatek.

Kde je zakopaný pes? Je dostatek příležitostí vyučit se pekařem? Je o pekařské řemeslo mezi mladými zájem?

Navštívili jsme Střední školu hotelovou a služeb v Kroměříži a oslovili ty, kdo se podílí na zajištění výuky pekařského řemesla: ing. Petra Hajného, ředitele školy, a pana Pavla Peška, zástupce ředitele pro odborný výcvik.

 

Můžete, prosím, na úvod představit možnosti, které vaše škola poskytuje zájemcům o pekařské řemeslo?
PH: Naše škola nabízí tříleté střední vzdělání s výučním listem. Po absolvování středního vzdělání s výučním listem také dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. V rámci studia tříletého oboru pekař absolvují studenti ve školním roce střídavě jeden týden teoretické výuky a jeden týden praxe. Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati je možno absolvovat bakalářský program v oboru potravin.
PP: Praxe probíhá zejména ve školní pekárně, kde se studentům věnují dva mistři. V externích pekárnách získávají zkušenosti ve druhém a třetím ročníku po dobu asi 2 měsíců v prů-běhu školního roku. V současné době praxe probíhá v Pekařství Espreso v Holešově a v TESCO Kroměříž. Formou odborných exkurzí se studenti seznamují s provozem velkých pekáren. Odborné exkurze provádíme v pekárnách Hanka Prostějov, Slezská pekárna Opava, Pekařství Svoboda – Březík ve Zlíně a Lesaffre Česko v Olomouci. Mimoto mají možnost využít nepovinných stáží v tuzemsku či v zahraničí po dobu prázdnin.

 

Jak hodnotíte aktuální situaci pekařů na trhu práce? Jedná se o dlouhodobý stav?
PH: Postavení pekařského řemesla prošlo od devadesátých let velkými změnami. Začátkem devadesátých let, kdy byl patrný velký rozvoj malých pekáren, byl i velký zájem o studium pekařských oborů. Během doby však mnoho malých pekáren zaniklo, v kontextu náročného financování a řízení pekáren opadlo původní nadšení investovat do vlastní výroby. Tak se zúžily možnosti uplatnění vyučených pekařů. Ke snížení zájmu o pekařské řemeslo u mladých lidí přispěl, myslím, i fakt, že gymnázia nabízejí možnost všeobecného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou studentům, pro které by bylo výhodnější vyučení v oboru. Výsledkem je velký počet mladých se všeobecným vzděláním, kteří se však nemohou věnovat odbornému řemeslu. A tak vzniká situace, kdy je na trhu práce nízký počet vyučených odborníků.


Napadá vás, jak tuto situaci změnit?
PH: Myslím, že by pekaři měli více demonstrovat svůj zájem o vyučené řemeslníky. Mohli by tak motivovat mladé lidi, kteří by již na začátku studia měli jistotu dobrého zaměstnání. Jedním z možných řešení je oslovit žáky základních škol a jejich rodiče v místě provozovny pekárny. Seznámit je s možnostmi budoucího zaměstnání a „vypěstovat si“ své pekaře.
Ze strany školy přicházíme s novou iniciativou a tou je nabídka rekvalifi kačních programů. Škola vypracovala v rámci programu OPRLZ, který byl fi nancován z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu ČR, rekvalifi kační program v oboru pekař. Pekárny se s námi mohou domluvit.na rekvalifi kačním programu na „míru“. Jejich zaměstnanci tak mohou výrazně zlepšit své odborné znalosti v pekařském oboru – a to za relativně krátkou dobu 9 týdnů. Uvažujeme i o zavedení nové formy studia, a to jednoletého studijního rekvalifikačního programu pro pekaře.

 

Za exkurzi do školní pekárny a za ilustrační fotografi e patří poděkování panu Pavlu Peškovi.


Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve zvyšování zájmu o pekařské řemeslo.

 

Pro více informací o výuce a o možnostech spolupráce se Střední školu hotelovou a služeb v Kroměříži kontaktujte sekretariát školy:
email: sekretarka@sosukm.cz,  telefon: 573 504 511.