Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Množstvo odborníkov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch sa podarilo za uplynulých 50 rokov vychovať pedagógom a majstrom odborného výcviku v bývalom Strednom poľnohospodársko-potravinárskom učilišti v Banskej Bystrici. To sa v roku 2008 zlúčilo so súkromnou školou a pod názvom SOŠ Pod Bánošom 80 pokračuje v tejto úspešnej tradícii. Viac nám už prezradil riaditeľ školy Ing. Pavel Fiľo.

 

 

V akých odboroch môžu momentálne študovať vaši žiaci?
Za posledné roky sme prešli veľkými zmenami, keď sme okrem tradičných odborov začali poskytovať vzdelanie aj v odboroch zameraných na turistiku, agroturistiku a poskytovanie služieb. V súčasnosti sa tak študenti môžu vzdelávať v učebných odboroch s rôznou dĺžkou štúdia, ako napr. mäsiar, cukrár, pekár a cukrár – pekár. Ponúkame aj možnosť získať maturitný diplom v odbore – podnikateľ pre rozvoj vidieka, pracovník marketingu, manažment regionálneho cestovného ruchu. Takisto môžu absolvovať aj nadstavbové štúdium vidiecka turistika, či potravinárska výroba so zameraním na pekársku a cukrársku ako aj mliekarenskú výrobu.

 

Ako ste spomenuli, vaša škola poskytuje vzdelanie aj v odbore cukrár – pekár. Je výhodou, ak majú žiaci v ruke výučné listy z obidvoch odborov?
V tomto štvorročnom učebnom odbore teraz študuje 53 žiakov. Výhoda kombinovaného odboru spočíva v lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce. Po ukončení štúdia časť pokračuje v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu, kde získajú maturitu a časť sa zaradí do pracovného pomeru. Keďže pekárov a cukrárov na trhu práce je nedostatok, nemajú problém so zamestnaním či už v súkromných pekárňach, cukrárňach alebo aj ako živnostníci.

 

Záujem mladých ľudí o odborné vzdelávanie aj v pekárstve v súčasnosti skôr klesá, čím si to vysvetľujete? Robíte niečo preto, aby ten záujem vzrástol?
Klesajúci záujem o pekárske a cukrárske remeslo ani tak nepripisujeme jeho neatraktívnosti, veď chlieb jeme všetci a samozrejme si uvedomujeme, že „pekárina“ je ťažká práca, ktorá sa musí robiť najmä v noci. Skôr je tu skutočnosť, že na gymnáziá a obchodné akadémie sú prijímaní i žiaci so slabými výsledkami na základnej škole a tí potom všeobecne chýbajú v učňovských odboroch. Preto sa snažíme robiť nábor do týchto odborov, máme dni otvorených dverí pre žiakov ZŠ, zúčastňujeme sa množstva výstav, kde prezentujeme naše výrobky, využívame rôzne formy reklamy a snažíme sa zavádzať nové technológie do výroby.

 

Ako sa vám chuťovo pozdávajú produkty vašich žiakov a majstrov, dávate si ich niekedy v škole na desiatu, prípadne idú rožky alebo chlieb ako príloha k jedlám vo vašej jedálni na obed? Máte aj nejaké predajne, do ktorých dávate vaše výrobky?
V cukrárskej výrobe sa snažíme udržiavať tradičné chute výrobkov, hoci sa nebránime novým technológiám. O vynikajúcej chuti našich cukrárskych a pekárskych výrobkov svedčí fakt, že neustále po nich stúpa dopyt. Výrobky distribuujeme do dvoch našich školských predajní a máme aj 51 stálych zmluvných odberateľov po celom meste. K tomu musíme pripočítať mnoho objednávok na svadby, stužkové a rôzne oslavy. Naše produkty predávame v školskom bufete pre našich žiakov, chlieb a rožky podávame aj v školskej jedálni. Sme vlastne škola, ktorá je priamym účastníkom na trhu so všetkým kladným aj záporným, čo k tomu patrí.

 

Kde môžu vaši študenti nadobudnúť praktické zručnosti? Je to len u vašich majstrov alebo aj v iných pekárňach? Kam chodia na prax?
Všetci naši žiaci vykonávajú odborný výcvik v školskej cukrárskej a pekárskej dielni, resp. príslušnej učebni. Nemusíme sa však obávať, žeby žiaci niektorú technológiu nezvládli, pretože sú pod neustálym vedením našich vynikajúcich majstrov odborného výcviku. Vybavenie dielní sa okrem toho neustále snažíme inovovať tak, aby žiaci boli v styku s novými technológiami.

 

Môžu si vaši žiaci pečením chleba takpovediac zarobiť na svoj chlebík?
Áno, žiaci sú odmeňovaní formou produktívnej práce, dostávajú vianočné odmeny a každý mesiac majster odborného výcviku odmeňuje najlepšieho žiaka zo skupiny. Mimo výučby sú žiaci odmeňovaní na komerčnej báze, čo v ich prípade znamená, že si môžu veľmi slušne privyrobiť. Niektorí z nich sú už schopní počas nadstavbového štúdia pracovať aj samostatne.


Často sa stretávame s názorom, že slovenské školy akoby zaspali a mnohé z nich vyučujú ešte z učebníc, ktoré sme mali v časoch socializmu. Ako je to s výučbou u vás, aplikujete do praxe aj najnovšie poznatky?
Na teoretické vyučovanie máme k dispozícii nové učebnice, na odborné predmety škola objednáva aj viaceré naše, české a nemecké odborné časopisy. Učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy sa zúčastňujú rozličných odborných seminárov, školení, výstav a spolupracujú s viacerými pekárenskými cechmi, ale aj s vysokými školami, kde môžu naši absolventi pokračovať v štúdiu. Všetky spomenuté aktivity majú viesť k maximálnej aktualizácii učiva. 


Už dlhé roky je vaším dodávateľom droždia a iných pekárskych prísad naša spoločnosť
Lesaffre Slovensko. Ako by ste zhodnotili vzájomnú spoluprácu?

Myslím, že je ozaj na veľmi dobrej úrovni. Zástupcovia firmy sú veľmi ústretoví pri vybavovaní našich požiadaviek. Promptne vybavujú objednávky, poskytujú vzorky na nové výrobky, sú flexibilní pri tvorbe cien firemných produktov. Oboznamujú nás s novými trendmi vo výrobe.

 

V medzinárodnej súťaži O najlepší bratislavský rožok a O najkrajší pletený výrobok na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO ste nedávno v bratislavskej Inchebe v oboch kategóriách majster a junior skončili na peknom treťom mieste. Čo pre vás znamenajú tieto úspechy?
Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych výstav a odborných súťaží, kde sa väčšinou umiestňujú na popredných miestach. Vami spomínané úspechy si veľmi ceníme. Aj tieto úspechy poukazujú na to, že naši majstri odborného výcviku a aj žiaci dokážu uspieť nielen v domácej, ale aj medzinárodnej konkurencii. Sme veľmi radi, že snaženie nás, pedagogických pracovníkov, je odmeňované vedomosťami a zručnosťami našich žiakov.

 

V pekárstve sa občas využíva aj med a vy ste od 1. septembra tohto roku otvorili nový odbor na pomaturitnom štúdiu – včelár/ka. Aké sú zatiaľ ohlasy na tento ojedinelý odbor?
Prihlásilo sa nám naň viac záujemcov ako sme boli schopní prijať. Tento učebný odbor je náročný na kvalitu výučby, ale aj na vybavenie školskej včelnice, no k spokojnosti všetkých sme to zvládli. Presadenie odboru v našom školskom systéme nám trvalo niekoľko dlhých rokov. Študent absolvuje na polovicu odborné predmety a odborný výcvik ako pri 3-ročnom učebnom odbore, no už bez všeobecno-vzdelávacích predmetov. Takýto model by mohol vyriešiť aj problém ľudí, čo majú záujem vstúpiť do pekárskeho remesla a majú iné vzdelanie. Nový školský zákon prijatý súčasnou vládou nám dáva možnosti, ako sa to dá pri dobrej vôli urobiť.

 

Kontakt:
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11
Banská Bystrica
Telefón: +421 48 414 76 23, 29-31
www.sosbanbb.edupage.org
e-mail: zss@zssbanbb.edu.sk