Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Nové požadavky na zančení potravin vyplývající z nařízení 1169/2011

Nařízení 1169/2011

→ vstupuje v platnost 4. 11. 2012

→ použije se ode dne 13. prosince 2014

→ s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), 

výživové údaje jenž se použije ode dne 13. prosince 2016

→ části B přílohy VI, Zvláštní požadavky na označení „Mleté maso“, 

jež se použije ode dne 1. ledna 2014

 

A) Základní požadavky

Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musí být opatřeny informacemi o potravinách v souladu s nařízením EU 1196/2011. Uvádění nezavádějících informací (na obale i v reklamě)

1) Informace o potravinách nesmějí být zavádějící:

 • pokud jde o charakteristiky potraviny - povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání;
 • připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá;
 • vyvoláváním dojmu - potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin;
 • vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou.

2) Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

 

3) Informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat (není-li uvedeno jinak)

 

B) Povinnosti

1) Za informace o potravině odpovídá:

 • provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh,
 • není-li usazen v Unii, dovozce potraviny na trh Unie.

2) Provozovatel potravinářského podniku odpovídající za informace o potravině zajistí:

 • jejich uvedení a přesnost
 • v souladu platnými právními předpisy a požadavky příslušných vnitrostátních předpisů.

3) Provozovatelé potravinářských podniků, kteří nemají vliv na informace o potravinách, nesmějí dodávat potraviny, o nichž na základě informací, které mají k dispozici jako odborníci, vědí nebo předpokládají, že nejsou v souladu s platnými právními předpisy

 

4) Provozovatelé potravinářských podniků

 • nesmějí uvádět konečného spotřebitele v omyl
 •  odpovídají za veškeré změny informací o potravině
 • zajistí, aby v podnicích, které řídí, splňovaly potraviny požadavky právních předpisů a kontrolují plnění těchto požadavků
 • zajistí, aby informace týkající se nebalených potravin určených pro konečného spotřebitele nebo k dodání do zařízení společného stravování byly předány provozovateli
 • zajistí uvedení povinných údajů na balení nebo na etiketě, která je k němu připojena, nebo na ob- chodních dokladech týkajících se daných potravin určených konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování
 • dodávající jiným provozovatelům potravinářských podniků potraviny, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování, zajistí, aby těmto jiným provozovatelům potravinářských podniků byly poskytnuty dostatečné informace k tomu, aby mohli případně splnit své povinnosti uložené odstavcem týkající se značení.

C) Způsob uvedení údajů

 • Slovy a čísly, piktogramy, nebo symboly.
 • Na viditelném místě tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné.
 •  Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost.
 • Vytisknou se písmem, jehož výška malého písmene „x“ činí nejméně 1,2 mm.
 • V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2 , činí výška malého písmene „x“ nejméně 0,9 mm
 • Tyto údaje uvádějí ve stejném zorném poli:
  a) název potraviny + čisté množství potraviny + u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procen- tech objemových, b) všechny nutriční hodnoty.

D) Jazykové požadavky

 • Údaje musí být vedeny v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna na trh.
 • Členské státy, v nichž je potravina uváděna na trh, mohou na svém území stanovit, že údaje musí být uvedeny v jednom nebo více z úředních jazyků Unie.
 • Údaje mohou být uvedeny v několika jazycích.

E) Stručný přehled povinných údajů

Dále je uveden stručný přehled současných povinných údajů dle zákona o potravinách 110/1997 a údajů dle naří- zení 1169/2011:

 

Požadavky Zákona o potravinách 110/1997 ve znění pozdějších údajů

Požadavky Nařízení EU 1169/2011

1 Název obchodní firmy a sídlem výrobce, prodávajícího, nebo balírny Jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku
2 Název druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným ve vyhlášce, pod nímž je potravina uváděna do oběhu.
Potravina, kterou nelze zařadit se označí názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie
Název potraviny
Názvem potraviny je její zákonný název.
Pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.
3 Údaj o množství výrobku Čisté množství potraviny
4 Datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti
Nově datum zmrazení u některých potravin
5 Datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze a u druhů potravin stanovených vyhláškou V případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze, se datum minimální trvanlivosti nahradí datem použitelnosti („spotřebujte do“).
6 Údaj o způsobu skladování – u relevantních potravin v případě potřeby se uvádějí podmínky uchovávání nebo lhůta spotřeby po otevření obalu Zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití v případě potřeby se uvádějí podmínky uchovávání nebo lhůta spotřeby po otevření obalu
7 Údaj o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem Návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít
  Údaj o výživové (nutriční ) hodnotě u potravin
 • na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení,
 • v případech stanovených prováděcím právním předpisem
 • Rozsah – 2 možnosti
Výživové údaje
 • Jsou povinné vždy (pouze výjimky na některé potraviny)
 • Rozsah uváděných hodnot je širší, stanoveny povinné a dobrovolné údaje
 • Povinné údaje
 • energetická hodnota
  • množství tuku
  • množství nasycených mastných kyselin
  • množství sacharidů
  • množství cukrů
  • množství bílkovin
  • množství soli
Toto je nejvýraznější změna.
9 Údaj o složení potraviny podle
 • použitých surovin
 • přídatných látek
 • látek určených k aromatizaci
 • potravních doplňků
množství složek
Seznam složek
 • každou látku, včetně přídatných látek a látek určených k aromatizaci
 • látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost – jasné odlišení od ostatních složek
Množství určitých složek nebo skupin složek
10 Označení šarže, nejde-li o potravinu označenou datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti. Požadavky uvádí nařízení EU 91/2011
11 Údaj o ošetření ionizujícím zářením, a to slovy „ionizováno“ nebo „ošetřeno ionizací“ anebo „ošetřeno ionizujícím zářením“. U potravin ošetřených ionizujícím zářením se uvede jeden z těchto údajů: „ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím zářením“
12 U potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny Zemi původu nebo místo provenience – u některých potravin (výčet stanoven).
13   U nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových

text: Pavla Humpolíková
foto: archiv Lesaffre