Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Označovanie potravín

Správne označovanie výrobkov patrí spolu so zabezpečením ich neškodnosti k základným požiadavkám, ktoré musia spĺňať výrobcovia, distribútori či dovozcovia potravín. Na základe výsledkov úradných kontrol patria nedostatky v označovaní k najčastejšie sa vyskytujúcim nezhodám. Je preto na mieste pripomenúť si aj na našich stránkach základné požiadavky týkajúce sa označovania potravín.

Označovanie potravín patrí na Slovensku pod Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č.1187/2004 – 100 v znení neskorších zmien a doplnkov, druhá hlava druhej časti Potravinového kódexu (PK) SR, ktorá je harmonizovaná s európskou legislatívou (Smernica Európskeho parlamentu a rady EÚ 2000/13/ES v zneníneskorších zmien a doplnkov).

 

                                                                

 

 

Všeobecne platné požiadavky na označovanie potravín
Slovné označenie potravín uvádzaných do obehu údajmi podľa PK musí byť v štátnom jazyku. Označovanie aj v iných jazykoch nie je zakázané, nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku.

 

Potraviny sa musia označovať tak, aby spotrebiteľ nemohol byť uvedený do omylu, najmä
a. ak ide o ich vlastnosti, a to  a. najmä druh, pôvod, miesto pôvodu, zloženie, množstvo,
trvanlivosť a spôsob výroby,
b.  pripisovaním takých účinkov alebo vlastností, ktoré potraviny nemajú,
c.  poukazovaním, že potraviny majú osobitné vlastnosti, hoci v skutočnosti obdobné potraviny majú tiež takéto vlastnosti.

 

V označení balených potravín musia by uvedené údaje:
a.   názov, pod ktorým sa potravina uvádza do obehu,
b. meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne, alebo predávajúceho (distribútora alebo dovozcu), ktorý má sídlo v členskom štáte Európskych spoločenstiev a EÚ
c.  množstvo potraviny bez obalu
d. dátum minimálnej trvanlivosti alebo, ak ide o potraviny podliehajúce rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, dátum spotreby,
e.  zoznam zložiek,
f.   identifikácia dávky,
g.  údaj o pôvode alebo mieste pôvodu, ak neuvedenie tejto informácie by mohlo uviesť
spotrebiteľa do omylu,
h.  o osobitnom spôsobe skladovania alebo o požiadavkách na použitie,
i.  návod na použitie, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny, bez poskytnutia takéhoto návodu,
j.   o množstve určitých zložiek alebo skupiny zložiek podľa § 9 a 10,
k. o skutočnom množstve alkoholu vyjadrenom v objemových percentách, ak ide o nápoje
s množstvom alkoholu viac ako 1,2 objemového percenta.

 

Označenie názvom potraviny
Názov potraviny musí obsahovať názov vyjadrujúci jej podstatu podľa príslušnej hlavy PK. Obchodná značka, značkové meno alebo vymyslený názov potraviny nesmie nahrádzať názov potraviny.

 

Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby potravín
Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza slovami „minimálna trvanlivosť do…“, ak sa v označení dátumu uvádza deň, v ostatných prípadoch „minimálna trvanlivosť do konca…“; možno ho uvádzať za týmito slovami označením dátumu alebo s odkazom na miesto, kde sa dátum nachádza. Dátum minimálnej trvanlivosti sa musí označovať uvedením dňa, mesiaca a roka v uvedenom poradí a v nekódovanej forme; ak ide o potraviny s trvanlivosťou
a. menej ako 3 mesiace, postačuje uvádzať len deň a mesiac,
b. 3 mesiace a najviac 18 mesiacov, postačuje uvádzať len mesiac a rok,
c. viac ako 18 mesiacov, postačuje uvádzať len rok.
Dátum minimálnej trvanlivosti sa nemusí uvádzať, ak ide o pekárske výrobky a cukrárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe. Dátumom spotreby sa musia označovať potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze, a preto
môžu v krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí. Dátum spotreby potraviny sa uvádza slovami „spotrebujte do“ s uvedením dátumu alebo odkazu
na príslušné miesto obalu, na ktorom je dátum uvedený. Dátum musí pozostávať najmenej z označenia dňa, mesiaca v uvedenom poradí v nekódovanej forme. V označení sa musí uvádzať údaj o konkrétnych podmienkach skladovania, ak je potravina označená dátumom spotreby.

 

Označovanie zložiek potraviny
Zložka potraviny je akákoľvek látka vrátane prídavnej, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku; môže byť aj v pozmenenom stave. Ak ide o viaczložkovú potravinu, musí byť v označení uvedený zoznam všetkých jej zložiek v klesajúcom poradí podľa ich množstva v čase výroby potraviny. Tento zoznam sa označuje slovami „Zloženie:…“, „Zložky“ alebo „Vyrobené z…“ Ak ide o zloženú zložku, ktorá sa skladá z dvoch zložiek alebo z viacerých zložiek, možno ju uvádzať v zozname zložiek tak,
že za jej označením sa uvedie v zátvorke zoznam jej jednotlivých zložiek zoradených v klesajúcom poradí podľa ich množstva. Toto označenie sa nemusí uvádzať, ak množstvo zloženej zložky v potravine tvorí menej ako 2 hmotnostné percentá potraviny okrem alergénov.

 

V označení sa musí uvádzať množstvo zložky alebo kategórie zložiek v percentách, a to v hmotnostných alebo objemových, ak
a.  názov zložky alebo názov kategórie zložiek sa použije v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza do obehu alebo ju spotrebiteľ obvykle s týmto názvom spája,
b.  zložka alebo kategória zložiek je v označení zdôraznená slovne, obrazom alebo graficky,
c. zložka alebo kategória zložiek je základná pre charakteristiku potraviny a pre jej odlíšenie od výrobku, s ktorými by mohla byť zameniteľná pre svoj názovalebo vzhľad,
d. ide o potraviny určené v príslušných hlavách PK.

 

Príklad: Závin s makovou náplňou z kysnutého cesta
Zloženie: pšeničná múka, voda, maková náplň (25 % – mak, cukor, sušená srvátka…),…

 

Prídavné látky, ako zložky potravín patriace do jednej z kategórií podľa prílohy č. 2 PK SR, sa označujú na obale slovne označením kategórie a názvom alebo označením kategórie a medzinárodným kódom označenia (kód E), ak prídavné látky majú medzinárodný kód označenia priradený. Ak sa do potraviny použijú prídavné látky, tieto sa musia uvádzať v označení zloženia podľa klesajúceho množstva, v akom sú obsiahnuté v potravine.

 

Ak sa do potraviny pridáva náhradné sladidlo, musí sa v názve potraviny alebo v jeho blízkosti uvádzať označenie slovami „s náhradným sladidlom (sladidlami)“; ak sa pridáva cukor a náhradné sladidlo, musí sa v názve potraviny alebo v jeho blízkosti uviesť označenie slovami „s cukrom (cukrami) a náhradným sladidlom (sladidlami)“.

 

V prípade, ak sa chcete o problematike označovania potravín dozvedieť viac, resp. aj vy potrebujete minimalizovať nezhody v označovaní vašich výrobkov, dávame do pozornosti použitú literatúru. V nasledovnom čísle si povieme viac o označovaní pekárskych výrobkov.

 

Literatúra:
− Pekársky kongres Lesaffre Slovensko; III. ročník; Tále; Ing. Ján Štulc – Označovanie pekárskych výrobkov.
− Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1187/2004 – 100 v znení neskorších zmien a doplnkov, druhá hlava druhej časti PK SR.
− Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10. novembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES.