Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Novinky Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska

Dňa 21. noVlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopisvembra 2013 sa konalo v poradí už XIX. Valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. Zasadnutie sa uskutočnilo už tradične v Pezinku na SOŠ Komenského a zúčastnilo sa ho 33 členov.Okrem hodnotenia aktivít Cechu za uplynulý rok 2013 a prednesenia finančnej správy boli predložené aj návrhy hlavných úloh a aktivít Cechu pre rok 2014, rozpočet na rok 2014 a odsúhlasený bol príspevok na činnosť Cechu. Zhromaždenie si zvolilo nových členov predstavenstva pre volebné obdobie 2014 – 2015 a taktiež členov revíznej komisie. 

Neoodmysliteľnou súčasťou zasadnutí sú aj vystúpenia pozvaných hostí, ktorí diskutovali na zaujímavé témy týkajúce sa slovenského pekárstva. Spomenutá bola aj výstava Danubius Gastro 2014, ktorej súčasťou je podujatie Bratislavský rožok. Predseda predstavenstva Cechu, pán Ing. Vojtech Gottschall, zdôraznil význam tohto podujatia, ktoré ako jedno z mála dáva priestor pekárom na prezentáciu svojho remesla. Na zasadnutí nechýbali ani zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, pán Ing. Ján Štulc a pani Ing. Oľga Jobeková, ktorí informovali hostí nielen o novinkách z oblasti legislatívy. Keďže nie je možné zachytiť všetky zaujímavosti na tak krátkom priestore, odporúčame slovenským pekárom, ktorí majú chuť sa dozvedieť niečo nové či sa stretnúť so zaujímavými ľuďmi, aby sa osobne zúčastnili niektorého z ďalších zasadnutí Cech

V nasledovnej časti nášho príspevku by sme chceli venovať pozornosť ešte jednej dôležitej zmene, ktorá sa udiala na poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia. Po 18 rokoch ukončil Ing. Vojtech Szemes, CSc. svoje pôsobenie na funkcii cechmajstra. Po prednesení správy o svojej činnosti za toto obdobie sa účastníci zhromaždenia poďakovali pánovi Szemesovi dlhotrvajúcim potleskom a „standing ovation“, ktorý sme azda za tie roky ešte na zasadnutí nezažili. Predseda predstavenstva Cechu, pán Ing. Vojtech Gottschall, vyjadril v mene členov Cechu poďakovanie za jeho prínos k rozvoju slovenského pekárstva a odmenil ho pamätnou medailou.

Z bohatej činnosti Ing. Vojtecha Szemesa, CSc. vyberáme:

Pred takmer 20 rokmi sa podieľal na založení Cechu. Vypracoval jeho stanovy, ktoré s malými zmenami platia dodnes.

Vypracoval 8 návrhov na znak Cechu, z ktorých predstavenstvo jeden vybralo, a terajší primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga mu ako grafik a výtvarník dal konečnú podobu.

Už v druhom roku pôsobenia Cechu sa podieľal na príprave lektorov pre majstrovské kurzy. Podľa nemeckého systému vypracoval ich osnovy a stal sa odborným garantom realizácie.

Spolu s pánom Mainitzom, nemeckým zástupcom riaditeľa učňovskej školy v Trieri, napísal prvú slovenskú farebnú odbornú učebnicu pre majstrovské kurzy, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1999 s nákladom 2000 kusov.

Následne v roku 2000 Cech získal grant vo výške 1 mil. SKK a s kolektívom  odborníkov dal dokopy zhruba za 2 roky 5 odborných kníh, ktoré vydal Cech ako základ slovenskej pekárskej a cukrárskej odbornej literatúry.

Podieľal sa na príprave národného tímu pekárov, ktorý sa zúčastnil medzinárodnej súťaže Lesaffre cup a následne medzinárodných majstrovstiev sveta pekárov.

Má podiel na prijatí Slovenska do prestížnej svetovej organizácie pekárov - Richemont Club.

Založil tradičnú školskú súťaž o najlepšie lístkové cesto a podieľal sa na tvorbe pekárskej časti Potravinového kódexu SR.

Je držiteľom mnohých domácich aj zahraničných ocenení, z tých si osobitne cení dve medaily FAO, bronzovú a striebornú za doterajšiu prácu v slovenskom potravinárstve, ktoré mu udelila táto svetová organizácia.

Aktívne sa podieľal na registrácii Bratislavského rožka v Bruseli ako zaručene tradičnej špeciality.

Je toho veľa, čo by sa dalo spomenúť, veď len jeho prednesený prierez aktívnej činnosti vo funkcii cechmajstra mal 11 strán. Pánovi Szemesovi by sme sa aj my chceli poďakovať za jeho zapálenie pre remeslo a zaželať mu ešte veľa síl v jeho tvorivej práci.

Stolička po pánovi Szemesovi samozrejme nezostáva neobsadená. Na zasadnutí Predstavenstvo Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska predložilo Valnému zhromaždeniu návrh, aby sa novým cechmajstrom stal Jozef Oremus, majiteľ pekárne Oremus, Bánov. Pri nominácii predstavenstvo zvážilo aktívnu prácu pána Oremusa v prospech slovenského pekárstva a taktiež spolupodieľanie sa na propagácii Cechu nielen doma, ale aj v zahraničí. Členovia návrh vzali na vedomie a jednomyseľne zvolili pána Jozefa Oremusa za nového cechmajstra spomínaného predstavenstva.

Jozef Oremus, tak ako ho poznáme my, je známy svojou priamočiarosťou, ľudským prístupom a zmyslom pre spravodlivosť. Ale čo nám o sebe povedal on?

Narodil som sa 29. 09. 1951 v Bánove. Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu strojársku a v roku 1995 som získal výučný list v odbore pekár na Strednom odbornom učilišti potravinárskom  v Nitre. V pekárskom priemysle pôsobím od roku 1990.

- Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu cechmajstra?

Podľa mňa by mal mať každý cech svojho cechmajstra.

- Kandidatúre predchádzali určité udalosti, skúste nám ich trošku priblížiť.

Pred dvomi rokmi Ing.Vojtech Szemes, CSc. chcel zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju aktívnu činnosť. Predstavenstvo Cechu ho prehovorilo na pokračovanie s tým, že ja budem dva roky robiť jeho zástupcu. Dva roky veľmi rýchlo ubehli a situácia sa nám vrátila. Pri výbere nového cechmajstra predstavenstvo zostalo pri mojom mene a navrhlo moju kandidatúru Valnému zhromaždeniu.

- Na ktorú oblasť chcete zamerať svoje aktivity?

Cech má dlhodobo rozpracované svoje činnosti a práca cechmajstra bola veľmi dobre vytýčená. Mojou úlohou bude pokračovať v tejto práci. Reagovať a poukazovať na situácie, ktoré sa budú týkať pekárskeho remesla.

- Čo podľa vás potrebuje slovenské pekárstvo?

 V prvom rade dať spoločnosti o sebe vedieť. To dokážeme iba spoločným postupom Rady pekárov, Zväzu pekárov a oboch cechov, tiež zvýšenou organizovanosťou pekárov v týchto organizáciách.

Na Slovensku máme neoficiálne cca 500 550 pekární, tieto zamestnávajú veľa pracovníkov, ktorí pracujú v nepretržitých prevádzkach. Ohodnotenie tejto práce je v našej spoločnosti jedno z najnižších. Z toho vyplýva aj záujem, resp. nezáujem mladých ľudí o štúdium v tomto odbore.

Je potrebné sa zapojiť do tvorby novej formy vzdelávania prostredníctvom štátnych orgánov a školstva.

To sú iba dve oblasti, ktoré z množstva iných činností je treba riešiť dlhodobo a systematicky. Činnosti súvisiace s plánom práce Cechu budeme riešiť, dúfam, spoločne v aktuálnom čase. Najbližšia najväčšia akcia, ktorá sa týka propagácie a zviditeľnenia pekárskeho remesla je výstava DANUBIUS GASTRO 2014, ktorá sa uskutoční 30. 1. 2. 2. 2014 v priestoroch INCHEBA EXPO Bratislava. Bližšie informácie o VIII. ročníku „Bratislavský rožok Danubius Gastro 2014“ nájdete na web stránke Cechu http://www.cechpekarov.sk/.

Slovenským pekárom želám dostatok síl a veľa zdravia.